عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

فیزیوگرافی

 خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ها نه فقط به گونه مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آنها مانند بیلان آبی (آب سالانه) شدت و ضعف دبی سیلابها (حجم سیلابها)، شدت فرسایش خاک و اندازه رسوب تولیدی اثر می گذارد، بلکه بطور غیرمستقیم نیز بر آب و هوا و وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی به اندازه زیادی رژیم آبی حوضه را تحت تاثیر خود قرار ی دهد. (دفتر تحقیقات و معیارهای فنی و برنامه ریزی، 1375).

پارامترهای فیزیکی حوضه های آبریز از لحاظ کمی و کیفی بر روی رژیم نزولات و فراوانی جریان (شبکه زهکشی- فرم و تراکم- نوع خاک و قسمت تحت الارضی) و نیز بر روی مشخصات طغیان (فرم و شیب حوضه ها و نوع خاک) یا بر روی مشخصات دوره های کم آبی و خشکی تاثیر می گذارند (ضیابی، 1370)

ارزیابی کمی پارامترهای هیدرومتئورولوژیکی مثل بارش، تبخیر، نفوذ، رواناب و بهره گیری آنها در مطالعه بیلان آبی یا طراحی و پیش بینی های هیدرولوژیکی و فنی منطقی و کاربردی می باشد که در منطقه ای با مرزهای تعریف شده و مشخص در نظر گرفته گردد.

 

4-6-1 حوضه آبریز

به مساحتی از یک  منطقه اطلاق می گردد که رواناب حاصله از بارندگی هایی که روی آن می باشد تماماً بطور طبیعی به نقطه احدی به نام نقطه تمرکز هدایت می گردد اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه قرار گرفته باشد. یعنی حوضه، محیط کاملاً مسدودی را تشکیل داده باشد آن را حوضه بسته و اگر نقطه تمرکز در انتهای حوضه واقع شده باشد، به نحوی که رواناب بتواند از حوضه خارج گردد، آن را حوضه باز می نامند (علیزاده، 1376). برای مطالعه این حوضه از نقشه های توپوگرافی 1:50000 فومن و رودبار بهره گیری شده می باشد.

 

4-6-2 خصوصیات ژئومتری حوضه

خصوصیات ژئومتری حوضه به مجموعه پارامترهای فیزیکی گفته می گردد که مقادیر آنها برای هر حوضه نسبتاً ثابت می باشد و نشان دهنده وضع ظاهری حوضه می باشد این پارامترها از این جهت مهم هستند که بین آنها و رواناب حوضه روابطی هست و در مورد حوضه هایی که در آنها آمار اندازه گیری دبی وجود ندارد می توان از این روابط بهره گیری نمود و مقدار رواناب یا شدت سیلابها را تخمین زد. خصوصیات مهم ژئومتری حوضه که به آنها خصوصیات کوه آبنگاری هم گفته می گردد عبارتند از: مساحت، محیط، پستی و بلندی (شکل آلتی متری و هیپسومتری حوضه) عرض مستطیل معادل و زمان تمرکز (علیزاده، 1376) این خصوصیات را عوامل مورفومتری حوضه نیز می نامند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد