عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش گیاهی و کاربری اراضی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پوشش گیاهی در هر ناحیه متاثر از سه عامل اقلیم، توپوگرافی و خاک می باشد. از نظر توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از سه واحد اکولوژیک جلگه و دشت، کوهپایه و کوهستان تشکیل شده می باشد. که در این سه واحد تأثیر خاک و اقلیم با در نظر داشتن حرکت آبهای جاری و سیستمهای فرسایشی، سیمای اکولوژیک خاصی را از نظر پوشش گیاهی به وجودآورده می باشد.

پوشش گیاهی و بخصوص جنگلها و مزارع زیر کشت نیز مانند جنس طبقات زمین، سرعت جریان سطحی اندازه تبخیر و تعرق و ظرفیت نگهداری حوضه را تحت تاثیر قرار می دهند روی این اصل بهتر می باشد که درصد مساحت آن بخشی از حوضه که پوشیده از جنگل و پوشش گیاهی می باشد محاسبه گردد لذا با توجه موارد فوق حوضه ی امامزاده ابراهیم به طبقات زیر تقسیم می گردد.

– مناطق شهری:

مناطق شهری و اراضی بدون پوشش گیاهی که اغلب در شمال و شمال غرب حوضه بوده و مساحت آن 051/2کیلومتر مربع می­باشد.

– اراضی کشاورزی:

این اراضی اکثراً در ارتفاعات پایین حوضه و در حاشیه بستر رودخانه تا جایی که وضعیت توپوگرافی (از نظر شیب) اجازه داده، اراضی جنگلی به شالیزار و اراضی کشاورزی تبدیل شده می باشد و به کشت برنج و غیره اختصاص دارد و مساحت آن 31/12 کیلومتر مربع می باشد.

– اراضی جنگلی:

این اراضی در حوضه امامزاده ابراهیم بیشترین سطح را به خود اختصاص داده می باشد و متاسفانه طریقه تخریب در تمامی آنها بخوبی مشخص می باشد. هرچه این اراضی در نقاط مرتفع تر و پر شیب تر و دورتر از روستاها و مناطق مسکونی واقع شده باشند کمتر در معرض تخریب قرار گرفته اند و بالعکس به همین دلیل اراضی جنگلی حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم در مناطق پست تر پوشش نیمه متراکم با اندازه تاج پوشش 70-40 درصد را دارا می باشند و در مناطق مرتفع تر و با شیب بالا با تراکم پوشش جنگلی افزوده شده و پوشش متراکم با اندازه تاج پوشش 70 درصد به بالا را تشکیل داده اند. در واقع اراضی جنگلی متراکم وسیع ترین اراضی حوضه را شامل می گردند. و پراکنش جغرافیایی آنها در مرکز و جنوب حوضه می باشد. گونه های غالب جنگلی آن عبارتند از انجیلی، خرمندی، لیلکی، راش، ممرز، افرا، توسکا، بلوط و غیره می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه