عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

– قسمت ناحیه پایکوهی :

این قسمت از حوضه که از ارتفاع 500-100 متر را شامل می گردد در قسمت میانی حوضه و در بخش جنوبی ناحیه جلگه ای قرار گرفته می باشد. شیب کلی رودخانه در این بازه 3/4 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی ناهموار و آثار تنداب می باشد. نوع رودخانه در این بازه مستقیم می باشد. شیب متوسط این قسمت از حوضه 61/4 درصد می باشد. از ویژگیهای این ناحیه دامنه های کم شیب، ارتفاعات و مخروط افکنه رودخانه ای و دره های کم عمق و دارای نسبتا زیاد و شیب بین 4 تا 20 درصد می باشد. فواصل دسترسی این روستاها نسبتا طولانی تر از ناحیه اول بوده و کشیدگی آنها در امتداد رودخانه اصلی می باشد. این ناحیه پوشش جنگلی داشته که متناسب با تصرف بشر در ان باغداری و دامداری انجام می شود. زراعت برنج نیز در حاشیه رودخانه اصلی انجام می گیرد. نظام توپوگرافیگ در این بخش حداکثر شکل پذیری را از سیستم فرسایش رودخانه بخود گرفته می باشد. مساحت این ناحیه 15/75 کیلومتر مربع بوده  و7/44 درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص داده می باشد.

– قسمت کوهستانی:

این ناحیه در قسمت کوهستانی  و در بالا دست ناحیه کوهپایه ای و در قسمت جنوب و جنوب غرب حوضه  قرار داشته. شیب متوسط رودخانه در این بازه 7/30 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی بسیار ناهموار با آثار تند آب فراوان می باشد. نوع رودخانه در این بازه مستقیم می باشد. شیب متوسط این قسمت از حوضه 31/22 درصد می باشد. این قسمت از حوضه که مساحت زیادی از حوضه را نیز به خود اختصاص داده می باشد و اکثراً دارای پوشش جنگلی متراکم بوده از ارتفاع 2403-500 متر را شامل شده و از نظر جمعیتی بسیار کم جمعیت بوده و سکونتگاههای روستایی بصورت پراکنده و اکثراً در داخل دره ها بوده و از مهمترین فعالیت این روستانشینان دامداری و مشاغلی در ارتباط با چوب و جنگل و در موارد خیلی کم باغداری و مرکبات می باشد. مهمترین سکونتگاه در این ناحیه امامزاده ابراهیم بوده که از نقاط پرجمعیت و توریستی ناحیه در دوره گرم  سال یعنی بهار و تابستان محسوب می شوند (نقشه توپوگرافی، 1383).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه