عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

1داده ها

مهمترین داده ها ومواد لازم درتحقیق زیر داده های بارندگی و رواناب در ایستگاههای مورد نظر بوده و همچنین نقشه های متعدد  از سازمانهای مختلف می باشد. جهت ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت از آمار بارندگی سازمان هواشناسی استان گیلان در ایستگاه مبارک آباد و چوبر بهره گیری شده می باشد.

جهت مطالعه حوضه امامزاده ابراهیم از آمار ایستگاه مبارک آباد که در ارتفاع 70 متری هست بهره گیری شده می باشد. بعضی از داده های مورد بهره گیری در پایان نامه فوق در جداول زیر ارائه گردیده می باشد.

در مطالعه زمین شنا سی حوضه  امامزاده ابراهیم از نقشه های زمین شنا سی مقیاس 250000 :1استان گیلان و نقشه های زمین شنا سی مقیاس 100000 :1شیت های بندر انزلی  و ماسوله  بهره گیری شده می باشد.

در مطالعه توپوگرافی وشبکه آب حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه های سازمان جغرافیایی به مقیاس  1:50000 فومن و رودبار بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مطالعه خاک حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه قابلیت و استعداد اراضی  مقیاس 250000 :1استان گیلان  بهره گیری شده می باشد.

در مطالعه پوشش گیاهی حوضه از نقشه کاربری واراضی مقیاس 100000 :1شیت بندر انزلی و منجیل بهره گیری شده می باشد.

همچنین در این پژوهش از داده های اسنادی زیرا آمار اطلاعات سازمان هواشناسی و سازمان آب و همچنین بعضی از کتب مربوط به مبانی نظری حوضه های آبریز پرداخته شده می باشد.

 

روش کار

روش مطالعه در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده، همچنین در این روش از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و روشهای میدانی (نظاره ای و مصاحبه ای) بهره گیری نموده و جهت تحلیل آمارهای لازم از روشهای تجربی بهره گیری  گردیده می باشد. در این پژوهش جهت ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) از نرم افزارGis   و روش کرجینگ بهره گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه