ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

-مکوندی و  عظیمی ، 1391، نوسانات بارش در مکان و زمان های مختلف در رودخانه های آبریزکارون 3 تا سد گتوندبا بهره گیری از GIS اظهار داشته یکی ازمسائل مهم که اغلب درطراحی های هیدرولیکی و هیدرولوژ یکی هست برآورد اطلاعات در مناطقی که اطلاعات انداز هگیری نشده یا داده مفقود می باشد، می باشد. برآورد اطلاعات توسط روشهای مختلف درونیابی مانند رگرسیون ساده، پل گون  تین وزن دهی برحسب معکوس فواصل، کریجینگ وغیره صورت میگیرد. جهت مطالعه تغییرات زمانی ومکانی بارشهای ماهانه ایستگا ههای سد کارون 3 تا گتوند داد ه های بارش ایستگا ههای کلیماتولوژی و باران سنجی استان طی دوره آماری 30 ساله از سال 1345 لغایت 1382 مورد بهره گیری قرارگرفت بررسیهای مد لهای نموداری اولیه نشان داد که بار شهای ماهانه، فصلی، سالانه در تمامی ایستگا هها، نوسانات و تغییرات زمانی و مکانی قابل توجهی دارند. تحلیل مکانی بارش نشان می دهد که درفصل پائیز و زمستان مقدار بارش با افزایش ارتفاع ایستگا هها زیادتر میشود. همچنین می توان ایستگاههای منطقه را بادرنظرگرفتن عامل ارتفاع و مقادیر بارش به چند ناحیه تقسیم بندی نمود نتایج این پژوهش شامل خصوصیات گرادیان بارش و برآورد اندازه بارش سالانه در حوضه موردنظر بوده و به صورت گرافیکی نمایش داده شده می باشد. با در نظر داشتن سرعت و دقت انجام کار که حاصل کاربرد GIS در این پژوهش بوده می باشد می توان از نتایج حاصله برای حوضه های مشابه دیگر بهره گیری نمود.

– اخوان وکرمی خرم آبادی و سوسنی ، 1390 در مقاله خود تحت عنوان کاربرد دو روش کریجینگ و IDW در پهنه بندی تراکم و تاج پوشش جنگل های شاخه زاد بلوط (مطالعه موردی: منطقه کاکارضای خرم آباد لرستان) اظهار داشتند : این پژوهش به مقصود مطالعه ساختار مکانی متغیرهای تراکم و تاج پوشش جنگل‎های شاخه زاد بلوط کاکارضای خرم آباد و امکان بهره گیری از دو روش درون یابی کریجینگ و IDW برای برآورد و نقشه سازی آنها در عرصه ای به مساحت 54 هکتار انجام گرفت. نتایج واریوگرافی نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه از ساختار مکانی متوسطی برخوردارند. آغاز مدلی کروی بر واریوگرام ها برازش گردید. سپس برآوردها به روش کریجینگ معمولی با بلوک های 38×38 متر و نیز به روش IDW انجام گرفت. نتایج ارزیابی روش ها نشان داد که برآوردها نااریب هستند، در نتیجه می توان نقشه توزیع مکانی متغیرهای تراکم و تاج پوشش را با دقتی مناسب تولید نمود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان بهره گیری از دو روش کریجینگ و IDW را برای کمک به برنامه ریزی در دیگر جنگل های شاخه زاد بلوط در منطقه زاگرس که وضعیتی مشابه با عرصه این پژوهش دارند، توصیه نمود.

ایزدی و دلقندی  و فراستی ، 1390، کاربرد روشهای کریجینگ و کوکریجینگ در تخمین مکانی پارامترهای کیفی ابهای زیرزمینی اظهار داشته افزایش برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی می تواند باعث کاهش کیفیت آب های زیرزمینی گردد اندازه کلر و نسبت جذب سدیم از مهمترین پارامترهای کیفی آب به شمار می طریقه که برآورد اندازه این دو پارامتر و در نتیجه غلظت سدیم ، کلسیم و منیزیم بسیار وقت گیر تر و هزینه برتر از اندازه گیری شوری آب می باشد لذا یافتن راهکاری که بتوان از روی اندازه شوری اندازه نسبت جذب سدیم و کلر آب را برآورد مکانی زد لازم و ضروری به نظر می رسد یکی از علومی که تغییرات مکانی و زمانی و نیز مدلسازی متغیرهارا انجام می دهد زمین آمار روشهای کوکریجینگ و کریجینگ می باشد این مطالعه روی 80 نقطه در شهرستان بوکان و با بهره گیری از برآورد گر کوکریجینگ انجام گردید که در آن شوری آب ECW به عنوان متغیر کمکی در نظر گرفته گردید نتایج حاصل از روش کوکریجینگ با کریجینگ برای برآورد نسبت جذب سدیم و کلر به کمک معیار آماری RMSE مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که در برآورد اندازه نسبت جذب سدیم کوکریجینگ با RMSE برابر با 3/07 دقت بیشتری نسبت به روش کریجینگ داشت هرچند که هر دو روش دارای دقت قابل قبولی بودند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه