ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

– بیگدلی، 1382، در مقاله خود تحت عنوان تأثیر منابع طبیعی و توسعه پایدار در جذب اکوتوریسم، امکانات و محدودیتها می گوید کشور ایران با داشتن تنوع جغرافیایی و منابع طبیعی، فرهنگی ، تاریخی و مذهبی توانایی بالقوه در جذب اکوتوریست دارد که با برنامه ریزی دقیق توان بالقوه می تواند به فعلیت درآید که باعث رونق اقتصادی، ارتقاء سطح فرهنگ منابع طبیعی و تا حدودی حل معضلات بیکاری در مناطق جاذب اکوتوریست باشد( بیگدلی، 1382 ، ص33).

– دیویدای فنل 1385 در کتاب خود با عنوان مقدمه ای بر طبیعت گردی ترجمه جعفراولادی قادیکلایی میگوید مفهوم واژه طبیعت گردی مثل رنگ آفتاب پرست دائماً در حال تغییر می باشد. آن چیز که که بوم شناسان در آغاز از آن به عنوان مفهومی کلی برای جلوگیری شدید از تخریب محیط زیست یاد می کردند. آن چیز که مسلم می باشد طبیعت گردی موجب ایجاد بازار کار پررونق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.

-رمضانی ،1382، در مقاله خود با عنوان پتانسیلهای اکوتوریستی استان گیلان به عنوان یکی از محورهای اشتغال می گوید استان گیلان با در نظر داشتن محدودیت خاک برای کشاورزی، محدودیت صنعت با در نظر داشتن آلودگی و مسائل حاشیه ای آن به نظر میرسد که محور توسعه ی صنعت گردشگری از الزامی ترین توجه مدیران برنامه ریزی بوده تا با در نظر داشتن افزایش جمعیت از تخریب این مواهب جلوگیری نموده و از طرف دیگر با ایجاد شغل سبب کاهش بیکاری ، فقر و … در این محدوده ی مکانی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-رمضانی ، 1386، در مقاله خود با عنوان شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی آسایش اقلیمی(بیوکلیماتیک) تالاب کیاکلایه لنگرود با روش اوانز اظهار داشته شناخت توان آسایش زیست اقلیمی در نواحی گوناگون جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی جاذبه های طبیعی کمک نمایدتا مناطق جاذب محیطی در برابر آلودگی محیط زیست ، هجوم و تجاوز انسانی، تغییرات کاربری زمین ، بهره گیری برای گذران اوقات فراغت و غیره حفظ گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه