ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

-صبوری، 1386 در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم نظری نو به سوی توسعه منابع و مدیریت محیط در ایران می فرماید مطالعات و مطالعه آماری نشان می دهد که مردم ما هنوز ارزش واقعی منابع طبیعی کشور را درک نمی کنند و تصور درستی از آینده بی گیاه و بی جنگل ندارند. همچنین هنوز رشد و آگاهی جامعه به آنجا نرسیده می باشد تا از سایر مناطق تحت مدیریت کشور حتی بخش گسترده ای از مناطق کویری و بیابانی چگونه بهره گیرد و تمامی اینها مستلزم آنست تا فکری نو در اندازیم (صبوری، 1386، ص54).

– مقصودی، ونکوئی صدری، 1386، درمقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم دریچه ای نو به سوی توسعه صنعت گردشگری ایران می فرماید ایران با تنوع ساختارهای ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی از تنوع بسیار وسیعی در این خصوص برخوردار بوده و عرصه­های جدیدی در زمینه صنعت گردشگری کشور مطرح مینماید (مقصودی و نکوئی صدری، 1386، ص72).

– کارگر، 1386، در مقاله خود تحت عنوان اکولوژی محیطی و رشد صنعت گردشگری (اکوتوریسم و ژئوتوریسم) می­فرماید گردشگری (گردشگری یا جهانگردی) پدیده­ای می باشد که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج با تحولات تاریخی مراحل تکامل خود را تا عصر حاضر طی نموده می باشد این پدیده عموماً بر پایه ای سفر و جابه جایی نباشد که خود زاده­ی نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بشر می باشد (کارگر، 1386، ص46).

– امری کاظمی، 1381، در مقاله خود تحت عنوان معرفی ژئوتوریسم ایران ژئوتوریسم و گردشگری زمین شناسی امروزه مخاطبان وسیعی پیدا کرده می باشد که مخاطبان آن نه تنها متخصصان و کارشناسان زمین شناسی بلکه گردشگران عادی و علاقه مندان به طبیعت می باشند این مقاله در کنفرانسی در استرالیا برگزار می­گردد (امری کاظمی، 1381، ص17).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– رجایی، 1382، در کتاب خود تحت عنوان کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین ومدیریت محیط می فرماید مکان یابی شهرها، روستاها، جایگزینی واحدهای صنعتی، خدماتی و مسکونی با شناخت وسیع در شرایط مورفولوژی و پدولوژی و حتی اقلیمی محیطی در ارتباط می باشد که این واحدها در سینه آن شکل خواهد گرفت زیرا که استقرار شهر و روستا و فعالیتهای وابسته به آنها در پهنه فضایی که از نظر زمین ساخت و سازندهای سطحی مورد مطالعه قرار نگرفته باشد دور از منطق جغرافیایی می باشد (رجایی، 1382، ص4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه