ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای

حوضه های رودخانه ای از مجموعه ای از عوامل مربوط به هم از قبیل توپوگرافی، جنس زمین، پوشش گیاهی و شبکه هیدروگرافی تشکیل یافته می باشد. هیدرولوژی در این مجموعه با تمامی این عوامل و آب و هوایی که آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد در ارتباط می باشد. هیدرولوژی ناهمواریها همراه با آب و هوا و سایر و سایر عوامل رژیم جریان را هدایت می کند. عوامل ژئومورفوژنیک که ناهمواریها را تحت تاثیر خود قرار می دهند. قسمتی از مواد را به صورت متحرک در می آورند این مواد متحرک به اشکال گوناگون (یون، محلول، معلق، عناصر درشت و غیره) منشاه بار جامد جریانها هستند. جریان مواد به مقداری انرژی نیاز دارد که جریان انرژی وارد در حوضه را مشخص می سازد جریانی که از انرژی جریان همان مواد غیر قابل تفکیک می باشد. حوضه رودخانه ای همانند یک سیستم می باشد که جریان آبی در ان در پیوند با ثقل و همان جریان انرژی می باشد که می تواند بعضی از کارها را مانند حمل مواد و ایجاد تغییرات در توپوگرافی انجام دهد. به دلیل همین کارها بویژه وقتی شدت آنها از یک حد معین فراتر رود ناپایداریهایی در بعضی از نقاط حوضه حاصل می گردد که تعادل محیط را در یک مقیاس وسیع تهدید می کند از این رو آمایش حوضه ها بویژه آمایش هیدرولیک اهمیت حیاتی دارد (زمردیان، 1382، ص250).

 

2-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع

خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع با خصوصیاتی زیرا دامنه های پر شیب، مرزهای توپوگرافیک دقیق و معین، خاک کم عمق، بارندگی زیاد و تبخیر کم از سایر حوضه ها متمایزند. در این نواحی، شیب هیدرولیک زیاد و رودها به سرعت پیش روی بارندگی عکس العمل نشان می دهند. به دلیل  کثرت بارندگی که اکثرا شدید هم می باشد کمبود رطوبت خاک ناچیز بوده و بخش اعظم بارندگی به شبکه  جریان می‎پیوندد. همچنین ردها دارای مقطع عرضی مناسبی هستند که به گونه موثر به انتقال آب کمک می کند در اکثر موارد به علت امتداد دامنه ها تا کنار رود برای ذخیره آب هیچ دشت سیلابی وجود ندارد. درجه حرارت و در نتیجه تبخیر و تعریق کم به رشد گونه های خاصی از پوشش گیاهی کمک می کند و در بسیاری از موارد توربزارها در کنار مسیر رود گسترش یافته و رویش علف ها یا درختان بویژه سرو امری عادی می باشد. همچنین با وجود بارندگی زیاد جریان سطحی به غیر از در مجاور رودها  با سطوح کاو دامنه ها کم می باشد به طوری که در اکثر حوضه های آبریز نواحی مرتفع به دلیل وجود لایه های غیر قابل نفوذ سهم جریان زیر زمینی بسیار محدود بوده، در نتیجه بازوی پایین رونده هیدروگراف که ممکن می باشد شیب کمی داشته باشدبا جریان زیر سطحی خاک که خود یک منبع محدود می باشد حفظ می شوددر یک بارندگی واکنش واقعی حوضه و بزرگی اوج طغیان به موارد زیرا شدت و مدت زمان بارندگی، کمبود رطوبت که نیاز به جایگزینی آن در خاک دارد، شکل، اندازه و شیب متوسط دامنه های حوضه آبریز بستگی دارد( برایان. جی. نپ، ترجمه خوشرفتار، 1383، ص36).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه