عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

آمایش

واژه آمایش از آماییدن و آمودن و در فرهنگ معین آمیختن، آراستن، زینت کردن، مهیا کردن می باشد. مقصود از آمایش، تعیین توان بالقوه و شایستگی اراضی یا به بیانی دیگر تعیین مطلوبترین نوع بهره وری از آنهاست. به بیانی دیگر آمایش فرایندی می باشد که زیبندگی هر نوع بهره گیری ای را برای هر بخشی از سرزمین با در نظر داشتن قابلیتهای آن نشان می دهد (سرور، 1384، ص20).

 

2-9 آمایش سرزمین

پوتی اوژن کلودیوس  می نویسد آمایش سرزمین هدف توزیع بهتر جمعیت در ارتباط با منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی را دنبال می کند. این کوشش به مقصود اهداف کاملا اقتصادی نیست و رفاه و توسعه کامل ظرفیتهای بالقوه جمعیت را در نظر دارد (سرور، 1384، ص22).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آمایش سرزمین عبارت می باشد از برنامه ریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سکونت انسانها و محل فعالیتها و تجهیزات و همچنین کنشهای بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی – اقتصادی.

آمایش سرزمین عبارت می باشد از توزیع متوازن و متناسب جغرافیایی کلیه فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی و معنوی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی. در واقع براساس این تعریف مقصود از آمایش سرزمین بهره گیری درست از قابلیتهای سرزمین و سایر امکانات به اندازه توان آنهاست به بیانی دیگر کشاورزی بایستی در سرزمینی صورت گیرد که توان تولید فرآورده های کشاورزی را داشته باشد. و یا در زمینی بایستی شهر سازی گردد که برای این امر مناسب باشد یا در مکانی بایستی فعالیتهای صنعتی مستقر گردد که قابلیت آن را داشته باشد. بطور کلی سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر می باشد و بهره گیری از آن بایستی با مدیریت درست و منطقی و پس از شناخت تنگناها و توانهای محیطی انجام گیرد. (سرور، 1384، ص23).

آمایش سرزمین عبارت می باشد از تخصیص کاربریهای ویژه به هر قطعه از سرزمین با در نظر داشتن تواناییها و محدودیتهای بوم شناختی محیطی (سرور، 1384، ص88).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه