ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جغرافیا و محیط

هدف از مطالعات جغرافیای دست یافتن به شناخت پایه ای از محیط می باشد که بستر و میدان اقدام تمام فعالیتهای انسانی به شمار می آید انجام این مطالعات پایه ای از آن نظر حایز اهمیت می باشد که پدیده های موجود در سطح زمین از نظر شکل و پراکندگی یکسان نبوده و منشاء پیدایش آنها از قانونمندیهای همسانی تبعیت نمی کند. محیط جغرافیای به ویژه بستر طبیعی آن، پهنه تمامی کنشها و واکنشهای حاصل از پدیده‎های مستقر در سطح زمین می باشد. شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط از لحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن از یک طرف می تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از طرف دیگر امکان هر گونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی بشر در قالب یک سیستم منظم فراهم سازد. پس شناخت اجزاء عناصر و عوامل سازنده موثر در محیط لازمه و پیش شرط هر گونه حرکت اندیشیده از طرف بشر می باشد، که برای اعمال مدیریت بر محیط و در محیط انجام می شود (رهنمایی، 1370، ص2).

 

2-4 مفهوم محیط در جغرافیا

محیط جغرافیایی پهنه و بستری می باشد که مجموعه زیستی تأثیر حیاتی خود را در آن اعمال می کند و همه جا توان زیستی یکسانی ندارد. قدرت اقدام بعضی عوامل تغییر دهنده آن شدید و بعضی کند می باشد. دامنه ی تغییرات نیز به تناسب زمانه نسبی می باشد. محیط جغرافیایی خصلت پویایی دارد و به دلیل آن خصوصیت دینامیکی تغییرات و درک علت آن نیز حایز اهمیت فراوان می باشد. در مطالعات جغرافیایی توانهای محیطی در طول زمان و پهنه مکان مطالعه می شوند. از اینرو محیط جغرافیایی بصورت مجموعه کامل و متشکل از عناصر متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد.

در جغرافیای سرزمین مفهوم محیط نه فقط در معنای طبیعی آن که در معنای اجتماعی و اقتصادی نیز مورد نظر می باشد. این فراگیری به اقتضای ذات و جوهره ی این علم در بعد تاریخی و تکامل جدید آن می باشد. بدیهی می باشد که با گذشت زمان تأثیر بشر در محیط تقویت یافته و قدرت نفوذ وی برای دخل و تصرف در محیطی بیشتر می گردد. برقراری یک ارتباط عقلایی و سنجیده میان بشر و محیط طبیعی در تمامی زمینه‎ها که مجموعا محیط اقتصادی و اجتماعی وی را نیز تشکیل می دهند، ‌فلسفه تهیه طرحهای جامع سرزمین را توجیه می کند (رهنمایی، ‌1370، ص3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت  اشکال ژئوتوریسم هست؟

کدامیک از اشکال گردشگری ژئوتوریسم در حوضه امامزاده ابراهیم بیشتر می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه