عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش آزمون همگنی برای سری­های زمانی دما

روش SNHT[1] یکی از متداول­ترین روش­ها برای مطالعه همگنی داده­های دما و بارش می­باشد که توسط محققان زیادی در سراسر دنیا مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این روش توسط پژوهشگران مختلف ارائه داده شده و برای دقت بیشتر در تشخیص نوسانات جوی از ناهمگنی­ها توسط عوامل غیر جوی، این آزمون با در نظر گرفتن سری­های مرجع [2]مورد بهره گیری قرار می­گیرد. در این روش سری­های زمانی مورد آزمون بر اساس پایداری تفاوت پارامتر d بین دما در ایستگاه مورد آزمون و سری مرجع پایه گذاری شده می باشد. ناهمگنی در سری مورد آزمون توسط تغییرات در سری d عیان می­گردد. برای کاهش تاثیر مکانی روی مقادیر دما از ارتباط ( t ˍˍ t )  بهره گیری گردیده که t متوسط مقادیر دما و r ضریب همبستگی بین ایستگاه آزمودنی و مرجع برای مثال ( t io ˍˍ to ) و ( t jr ˍˍ t j )، به ترتیب مقادیر دما در ایستگاه مورد آزمون و در هر ایستگاه مرجع می­باشد. پارامتر d در هر گام زمانی i برای k ایستگاه مرجع بر اساس معادله زیر محاسبه می­گردد. این آزمون از دو روش همگنی نرمال استاندارد مطلق و همگنی نرمال استاندارد نسبی انجام می­گیرد که در اینجا با در نظر داشتن اینکه فقط سری زمانی یک ایستگاه  مورد مطالعه  قرار می­گیرد، از روش همگنی نرمال استاندارد مطلق بهره گیری شده می باشد. در واقع این روش یک ضرورت برای پژوهش­های اقلیمی می باشد که

بایستی قبل از هر محاسباتی انجام گردد، و پس از تایید همگنی داده­ها توسط آزمون می­توان بقیه طریقه مطالعات پژوهش

را ادامه داد ( نساجی زواره، 1392).

 

4 4 2 – روش همگنی نرمال استاندارد مطلق:

فرض صفر این آزمون، همگنی سری را همراه با توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک پیش روی ناهمگنی سری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و وجود حداقل یک نقطه مانند M که داده­های قبل از آن با میانگین 1μ و داده­های بعد از آن با میانگین 2μ باشند را ارائه می­کند ( الکساندرسون[3] 1986 ، رحیم زاده 1390 ). برای انجام این آزمون سری به صورت سری استاندارد شده   i = 1 , 2 , …n و Zi   در می­آید. سپس دنباله TK  از ارتباط زیر محاسبه می گردد.

1 )

1 – Standard Normal Homogeneity Test

2- Reference Series

[3] – Alxanderson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه