عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

طاوسی و همکاران ( 1390 )، به مطالعه ماهانه طریقه دمای ماهانه در شهر زاهدان در دوره آماری 2006- 1957 پرداختند. این مطالعه با بهره گیری از روش­های مقایسه­ای در میانگین دو نیمه، الگوی چند جمله­ای، بهره گیری از روش کمترین مربعات و آماره رتبه­ای اسپیرمن، افزایش دما در بیشتر ماه­ها تصور گردید که این افزایش دما بیشتر حاصل افزایش میانگین­های کمینه­ی ماهانه می­باشد. در مطالعه فصول افزایش دماهای پاییز و بهار بیشتر به نظر می­رسد. بر همین اساس با بهره گیری از شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی به مطالعه توصیفی دمای زاهدان پرداخته شده می باشد. و به کمک منحنی نرمال فراوانی دما مورد تحلیل قرار گرفت و آن­ها به این نتایج دست یافتند که طریقه افزایشی دمای فصول پاییز و بهار بیشتر محسوس می­باشد.

رحیمی و مجد (1390)، در تحلیل نوسانات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب در دامنه شمالی کرکس طریقه عوامل اقلیمی و هیدرولوژی دما، بارش و تبخیر در مقیاس­های زمانی، فصلی و سالانه با بهره گیری از آزمون ناپارامتری من _ کندال طی دوره زمانی 30 ساله طی سال­های 2009 – 1980 و بیست ساله 2007- 1987 را مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده از داده­های مورد مطالعه در سطح اطمینان 95% پارامترهای دما میانگین کمینه سالانه به­ویژه فصل زمستان روزهای با بارش بیش از 10 میلی­متر سیر افزایشی و بارش سالانه بدون طریقه می باشد. در دوره آماری 20 ساله داده­های دما و تبخیر از سیر صعودی با شتاب بیشتری نسبت به دوره­ی 30 ساله همراه بوده، به گونه­ای که میانگین­های سالانه، بیشینه و کمینه­ی دما معنی­دار و دارای طریقه افزایشی، بارش فاقد طریقه، تبخیر بدون طریقه بوده می باشد. اما معادله خط رگرسیون نشان­دهنده افزایش 2 تا 16 میلی­متر به ازای هر سال می باشد. این شرایط باعث افزایش نیاز آبی، کاهش رطوبت خاک، افت ظرفیت مراتع و محصولات کشاورزی شده، و فشار بیشتر بر منابع آب زیر زمینی از تبعات آن بوده می باشد.

خوش­اخلاق و همکاران (1390)، با نظری بر تغییرات حداقل­های مطلق دما در پهنه ایران به مطالعه تغییرات زمانی و مکانی دمای حداقل، تعداد روزهای با دمای مساوی و کمتر از 4- درجه سلسیوس پرداخته­اند. بدین مقصود داده های آماری حداقل مطلق دما در 20 ایستگاه همدید کشور با روش تحلیل طریقه، تحلیل واریانس و میانگین متحرک در دوره­ی آماری 2005- 1956 واکاوی گردید، و در ادامه نمودارهای سالانه، فصلی و ماهانه میانگین دمای حداقل در طول دوره آماری ترسیم و تحلیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تغییرات حداقل مطلق دما در کشور در طول دوره آماری یکسان نبوده به طوری که نوسانات و تغییرات مقادیر حداقل مطلق دما در بین نواحی گوناگون ایران دارای اختلافات زیادی می باشد. با وجود طریقه افزایشی سری زمانی دما داده­های دمای حداقل دارای افت و خیزها و دوره­های کوتاه مدت سرمایشی و گرمایشی بوده می باشد. همچنین نتایج این تحقیقات بیانگر تغییرات شدید مکانی و زمانی حداقل دما در ایستگاه­های شمال غرب و نواحی کوهستانی منفرد کشور و نیز تغییرات ملایم در ایستگاه­های مرکزی و جنوبی کشور می باشد. به طورکلی حداقل دما در سطح کشور در طول دوره آماری طریقه افزایشی را طی کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه