عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

– آزمون طریقه نموداری من _ کندال

از آزمون نموداری من _ کندال جهت مطالعه معنی­داری طریقه و آشکارسازی جهش در سری­های زمانی بهره گیری می گردد. در این روش دو عامل U و  Ú بر اساس i به صورت نموداری رسم می­گردد، در حالت معناداری طریقه، دو نمودار در نقطه شروع پدیده در خارج از محدوده ± 1 / 96 همدیگر را قطع کرده و در خلاف جهت یکدیگر حرکت خواهند نمود، به این نقطه برخورد جهش گفته می­گردد. در حالی که اگر طریقه وجود نداشته باشد دو دنباله U و  Úتقریبا به صورت موازی حرکت خواهند نمود، و یا با چند بار برخورد به طوری که به تعبیر جهت منجر نشود اقدام خواهند نمود. نمودار U نسبت به سال ( محور Y )رسم شده و برای اینکه معنی­داری طریقه و نقطه جهش آن به دست آید، دنباله ی  Ú تعریف می­گردد. مراحل به دست آوردن  Ú همانند U می باشد. با این تفاوت که سال­ها به ترتیب نزولی قرار می گیرند، و مراحل محاسبه U برای Ú نیز تکرار می­گردد. در مواقعی که – 1/96 < U < + 1/96 باشد، سری تصادفی می باشد و طریقه خاصی نمی­توان برای آن تصور نمود. در حالی که  U > + 1/96 نشان دهنده­ی طریقه مثبت و U < – 1/96 نشان دهنده­ی طریقه منفی می­باشد. به این نقطه برخورد جهش گفته می­گردد. برای انجام این آزمون آغاز سری­های آماری رتبه بندی می­شوند و برای اندازه تغییر یا طریقه از ارتباط زیر بهره گیری می­گردد، و برای برآورد آن از آماره T بهره گیری می­گردد ( همتی1390 ).

مرحله اجرای این آزمون به قرار زیر بوده می باشد:

– داده­های دما به ترتیب وقوع ردیف شده و ترتیب زمانی داده­ها n در نظر گرفته گردید.

– داده­ها رتبه بندی شدند که برای این مقصود از آماره T بهره گیری گردید.

– امید ریاضی Ei، واریانس Vi و شاخص من _ کندال Ui بر اساس روابط زیر محاسبه گردید.

( 5 )

(  6 )    ( 7 )

در روابط بالا ni  تعداد داده­ها می باشد. برای شناسایی روندهای جزیی و کوتاه مدت نقاط جهش و نقاط شروع طریقه سری زمانی بر حسب مقادیرU و U1بهره گیری گردید. به مقصود ترسیم نمودار سری زمانی مقادیر متوالی آماره­های Uو U1 با بهره گیری از آزمون من _ کندال (معادله 6 و 3 ) محاسبه گردید. برای مطالعه تغییرات بایستی شاخص U1 نیز محاسبه می گردید. مراحل محاسبه U1 به تبیین زیر بوده می باشد :

– داده­ها رتبه بندی شدند که برای این مقصود از آماره T بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد