عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

کتیرایی و  همکاران ( 1386)، در پژوهش خود سهم تغییرات فراوانی و  شدت  بارش روزانه در طریقه بارش ایران  را طی دوره آماری 2001- 1960،برای هر ایستگاه سری­های بارش روزانه، سالانه و فصلی، محاسبه و با بهره گیری از روش دنباله­ای، همگن بودن داده­ها آزمون گردید. برای مطالعه وجود طریقه آزمون من _ کندال و برای برآورد اندازه طریقه از روش خطی حداقل مربعات بهره گیری گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که اغلب ایستگاه­های واقع در منطقه­ی غرب و  شمال­غرب دارای طریقه بارش سالانه­ی کاهشی و بیشتر ایستگاه­های واقع در نواحی جنوبی و مرکزی ایران دارای طریقه افزایشی بوده­اند. طریقه بارش فصل زمستان شبیه به طریقه بارش سالانه و طریقه بارش فصل بهار در اغلب ایستگاه­ها کاهشی و در فصل پاییز افزایشی بوده می باشد.

زاهدی و همکاران ( 1387)، با تحلیل تغییرات مکانی _ زمانی بارش در شمال غرب ایران در 19 ایستگاه سینوپتیکی آغاز تغییرات فضایی بارش بر اساس شاخص­های مرکزی و پراکندگی آماری آن­ها را مورد مطالعه قرار دادند و با بهره گیری از روش میانیابی (TPSS) که کمترین خطا (MAE) را داشته، اقدام به ترسیم منحنی­های هم بارش و برآورد ضریب تغییرات کردند. نتایج نشان داد که بارش شمال غرب با عرض جغرافیایی ارتباط مستقیم و معناداری داشته و تغییرات زمانی بارش دارای طریقه کاهشی بوده، و در کل شمال غرب ایران ناحیه بدون طریقه عمومی بارش سالانه محسوب شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهادی طرقی (1387) طریقه تغییرات دما و بارندگی مشهد را با بهره گیری از سری­های زمانی در طول دوره آمار ( 1951 تا 1994 ) مطالعه نمود، در این پژوهش با بهره گیری از روش­های اختلاف از میانگین، معادله رگرسیونی و ضریب استاندارد مشخص گردید که دو عنصر دما و بارش از طریقه افزایشی برخوردار بوده­اند.

عزیزی و روشنی (1387)، مطالعه­ای در ارتباط با تغییر اقلیم در سواحل دریای خزر در طول دوره آماری 40 ساله، شامل ایستگاه­های بندر انزلی، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان انجام دادند. هدف این پژوهش مطالعه انحراف احتمالی بعضی عناصر رطوبتی و دمایی در سواحل جنوبی دریای خزر با بهره گیری از روش رتبه ای من­ _ کندال و محاسبات و تحلیل بر­­روی میانگین دمای حداقل و حداکثر، بارش، رطوبت و ابرناکی انجام شده می باشد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده­ها برروی عناصر دما، بارش و ابرناکی 15 ایستگاه ساحلی دریای خزر مشخص می­کند که عناصر اقلیمی در طول دوره ( 1990 _ 1950 )، تغییر کرده می باشد. این نوع تغییر از نوع نوسانات کوتاه آب­و­هوایی و طریقه می­باشد که در بعضی از سری­های ماهانه، فصلی و سالانه نظاره شده می باشد. در مطالعه سری­های دمایی حداکثر و حداقل معلوم گردید که تغییرات موجود از نوع طریقه و در دو جهت مثبت و منفی می باشد. به این ترتیب که از دمای حداکثر تمام ایستگاه­ها به غیر از بابلسر کاسته و دمای حداقل آن­ها افزوده شده می باشد. بیشترین مقدار افزایش دمای حداقل در فصل بهار و تابستان، و کمترین آن در فصل زمستان رخ داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه