عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابراهیمی و همکاران (1384 )، تغییرات دما در دشت مشهد را با روش من _ کندال و لتن مایر در طول یک دوره آماری50 ساله مورد مطالعه قرار دادند. طریقه تغییرات دما در سطح اطمینان 5 و1 درصد مطالعه گردید، در روش من _کندال  و لتن مایر این سطح برای تمام ماه­ها  تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در بیشتر ماه­ها طریقه دما در هر سه پارامتر دما، یعنی حداقل، حداکثر و میانگین صعودی بوده می باشد.

شیرغلامی و قهرمان (1384)، به مطالعه طریقه تغییرات دمای متوسط سالانه­ی ایران  پرداختند. در این پژوهش با دو دوره آمار برداری حداقل 30 ساله، به روش کمترین مربعات خطا و روش من _ کندال به این نتایج دست یافتند که بین134 ایستگاه مورد مطالعه در سطح کشور در یک دوره­ی آماری مشترک ( 1998 – 1986 ) و در سطح معنی داری 5/0درصد در حدود 44% ایستگاه دارای طریقه مثبت، 15% دارای طریقه منفی و 41% بدون طریقه بوده­اند.

محمدی و تقوی (1384 )، در طریقه شاخص­های حدی دما و بارش در تهران، شاخص­های حدی را بر اساس سری های زمانی روزانه دما و بارش ایستگاه تهران در دوره آماری 2003- 1951 مطالعه کرده­اند. به علاوه توزیع دنباله های حدهای گرم و سرد و کاربرد شاخص­ها در موارد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج نشان می دهد که شاخص­های FD و ID یا شاخص­های حدهای سرد طریقه کاهشی محسوسی دارند. از طرف دیگر طریقه دمای حداقل و دمای متوسط روزانه کاملا افزایشی می باشد و شیب مثبت دارد. این در حالی می باشد که طریقه افزایشی دمای حداکثر شیب کمتری دارد. طریقه افزایشی حدهای گرم مانند T40 شاخص CDD و GD و طریقه کاهشی HDD و  DTR نیز در همه مدل­های به کار گرفته شده در این مقاله بارز می­باشد. شاخص­های حدی بارش نیز طریقه کاهشی با شیب بسیار کم را نشان می­دهند، توزیع دنباله­های سری­های زمانی دمای حداقل و دمای متوسط هماهنگی زیادی با هم دارند و هر دو گرمایش متقارنی را نشان داده­اند.

آذرانفر و همکاران (1385)، اثرات تغییر اقلیم را بر بارش و دما در حوضه­ی آبریز زاینده رود با بهره گیری از خروجی مدل گردش عمومی جو (CGCM2) مطالعه کرده­اند. در این پژوهش تغییرات بارش و دما در این حوضه با بهره گیری از ریزمقیاس نمایی آماری مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه افزایش دما بین 2 تا 5 درجه سلسیوس در دوره آینده (2025،2021،2100،2071) و افزایش بارش در ماه­های دسامبر و ژانویه انتظار می­رفته می باشد.

حجازی زاده و ناصرزاده (1385 )، در تجزیه و تحلیل یخبندان برای شناخت شرایط وقوع آغاز و خاتمه یخبندان و مطالعه وقوع فراوانی یخبندان­ها داده­های حداقل روزانه دما در 14 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خرم آباد، بروجرد، ناصرالدین و الیگودرز از سال 1999- 1989 استخراج کرده­اند. تاریخ وقوع یخبندان­های زودرس پاییزه و دیررس بهاره در آستانه مورد نظر استخراج و دوره بدون یخبندان و یخبندان آن­ها محاسبه گردیده می باشد، در این پژوهش برای تعیین اولین و آخرین روز یخبندان با بهره گیری از روش ژولیوسی تبدیل و از روش آماری ران تست و کلموگروف _اسمیرنوف مشخص گردید، که توزیع نرمال نسبت به بقیه توزیع­ها با سری­های موجود تناسب بیشتری دارد. نتایج به دست آمده نشان داد ایستگاه­هایی که دمای آن­ها طی دوره آماری مورد مطالعه به آستانه مورد نظر می­رسد، به ترتیب ایستگاه­های ناصرالدین و الیگودرز می باشد. زودترین ایستگاهی نیز که یخبندان آن به پایان رسیده مربوط به ایستگاه خرم­آباد و دیرترین ایستگاهی که یخبندان آن خاتمه یافته، الیگودرز می­باشد. همچنین مقایسه بین ایستگاه ها نشان داد که بین آغاز و خاتمه یخبندان روابط معنی­داری هست. هر چه یخبندان زودتر شروع گردد دیرتر هم خاتمه می­یابد و هرچه دیرتر شروع گردد زودتر خاتمه می­یابد. مشخص گردید که مهم­ترین عامل در تعیین تعداد روزهای یخبندان ارتفاع می­باشد نه عرض جغرافیایی. طبق آزمون آماری همبستگی پیرسون بین ارتفاع و فراوانی یخبندان ارتباط معنی­داری در سطح 05/0وجود داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه