عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 _ طریقه: تغییراتی دراز مدت در میانگین سری زمانی می باشد؛ و به بیانی دیگر سیر طبیعی زمانی را در دراز مدت طریقه گویند که معمولا حالت صعودی یا نزولی دارد.

2 _ تغییرات فصلی[1]: تغییراتی هستند که در دوره­های تناوبی کوتاه و در طی یک سال پیش می­آید، این تغییرات مربوط به عواملی هستند که به گونه منظم و چرخه­ای روی یک دوره کمتر از یک سال اقدام می­کنند.

3 _  تغییرات دور ه­ای[2]: حرکات نو­سانی در یک سری زمانی با دوام بیشتر از یک سال را تغییرات دوره­ای گویند.

4_ تغییرات نامنظم[3]: تغییرات نا­منظم یا تصادفی، نتیجه نیرو­های عوامل پیش­بینی نشده­اند که نا­منظم اقدام می کنند، این گونه تغییرات طرح معینی را نشان نمی­دهند، و زمان وقوع آن­ها نامنظم و تقریبا غیر قابل پیش بینی می باشد ( آذر و مومنی 1377 ).

2 6 – مطالعه منابع

2 6 1- منابع داخلی:

ساری صراف و جامعی ( 1381 )، در این  پژوهش با بهره گیری  از  آمار 19 ساله­ی درجه حرارت ایستگاه­های سنندج و

میاندوآب به برآورد و پیش بینی درجه حرارت در سال­های آتی توجه شده می باشد. آغاز طریقه و تغییرات فصلی دمای ایستگاه­های مورد مطالعه تعیین شده می باشد. سپس با بهره گیری از روش­های سری زمانی برآورد داده­های مورد نظر انجام شده و طریقه دمای هر دو ایستگاه افزایش جزئی را نشان می­دهد بیشترین ضریب تغییرات فصلی به فصل تابستان مربوط می باشد. آزمون تحلیل واریانس هیچ­گونه تغییر مهمی را در طول دوره آماری مورد مطالعه نشان نداده می باشد.

طباطبایی و حسینی (1382)، بر اساس پارامترهای بارش ماهانه و متوسط دمای ماهانه به مطالعه نوسانات اقلیمی در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر سمنان پرداختند، آن­ها با بهره گیری از روش میانگین متحرک و آزمون من _کندال به این نتیجه رسیدند که

بارش در فصل زمستان تا حدودی افزایش می یابد 5/0 درصد در تابستان تبخیر بیشتر شده و اقلیم خشک و گرم را ایجاد می­کند.

شهابفر و همکاران( 1382)، تغییرات زمانی روزهای یخبندان را در مشهد مورد مطالعه قرار دادند. آنها پس از همگن سازی داده با هدف عیان شدن طریقه در این داده­ها، از روش من _ کندال و برای تحلیل سری­های زمانی از مدل (ARIMA  ) بهره گیری گردید، با داده­های ماهانه طریقه دمای میانگین حداقل مطلق و تعداد روزهای یخبندان مورد مطالعه به نتیجه رسیدند که افزایش کلی در دما و کاهش در تعداد روزهای یخبندان نظاره شده می باشد.

براتی و موسوی ( 1384)، جابه­جایی مکانی امواج گرم زمستان ایران را به سوی ا­لبرز و آذربایجان گزارش کردند، در این پژوهش بالاترین دماهای ماهانه برای 21 ایستگاه هواسنجی در گستره­ی ایران طی دوره آماری 31 ساله مورد مطالعه قرار گرفت. با شناسایی این امواج و محاسبه ی نمره z داده­های ایستگاه­ها طی روزهای اوج آن­ها، هسته­های مکانی گرما شناخته گردید، تا از این طریق الگوی جابه­جایی این عناصر طی دوره مورد مطالعه طراحی گردد. بدین ترتیب مشخص گردید که شدت طریقه افزایشی دما در ایستگاه­های مناطق کوهستانی و برف­گیر شمال غرب، شمال و تا حدودی غرب از مناطق جنوب ایران بیشتر می باشد.

[1] – Seasonal changes

[2] – Periodic changes

[3] – Irregular changes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟

2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه