عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

برای آشکارسازی ناهمگنی در سری­های زمانی اقلیمی می­توان از روش­های مطلق[1] و نسبی بهره گیری نمود. در روش همگنی مطلق، آزمون آماری فقط برای سری­های زمانی هر ایستگاه به­کار می­رود. در صورتی که در روش همگنی نسبی، آزمون با در نظر داشتن ایستگاه­های مجاور مورد بهره گیری قرار می­گیرد. بهره گیری از روش­های مطلق ممکن می باشد محققان را در تفسیر دچار گمراهی نماید و بعضی از نوسانات جوی را به صورت ناهمگنی نمایش دهد. از طرف دیگر  در صورت عدم وجود همبستگی بین ایستگاه کاندید و ایستگاه های مرجع پژوهشگر مجبور به بهره گیری از روش­های مطلق خواهد بود. اصولا در صورت همبستگی مناسب بین ایستگاه­های همسایه، روش­های همگنی نسبی توصیه

گردیده می باشد (پیترسون و همکاران 1998 ). در بین روش­های مختلف مطالعه همگنی، روش همگنی نرمال استاندارد[2]به عنوان یک روش متداول مورد بهره گیری اکثر محققان می­باشد (سیراکوا[3] و استفانوا[4] 2009،پاندزیک[5] و لیکسو[6] 2010 ). نتیجه تشخیص و تعدیل ناهمگنی ایجاد سری­های زمانی همگن بوده که تحلیل دقیق­تری از طریقه را نشان می­دهد. همچنین نتایج تحقیقات مختلف بیانگر این موضوع می باشد که تعدادی از ناهمگنی­ها باعث افزایش خطا و تعداد دیگری از ناهمگنی­ها باعث اشتباه فاحش در تحلیل طریقه می­گردند (پیترسون و همکاران 1998 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 2 – دما:

مقداری از انرژی تابشی خورشید توسط عوارض سطح زمین جذب شده، تبدیل به انرژی حرارتی می­گردد. این انرژی، به شکل دما یا درجه حرارت جلوه می­کند.

2 2 1- دمای حداقل:

به کمترین درجه حرارت برای یک مدت 24 ساعته، حداقل دمای روزا­­نه می­گویند.

2 2 2 دمای فرین: رویداد­های فرین جوی، حوادث جوی نادر و دور از شرایط به هنجار گفته می­گردد که در دنباله توزیع فراوانی و دور از نقطه تمرکز توزیع ( میانگین و میانه ) قرار گرفته باشد ( عساکره 1393 ).

[1] – Absolute method

 

[2] – Standard  Normal Homogeneity Test

[3] – Syrakova

[4] – Stefanova

[5] – Pandzic

[6] – Likso

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد