عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

فراداده:

اگر داده­های هواشناسی برای بهره گیری­ی آینده جمع آوری می­شوند، سوال این خواهد بود که این داده­ها کجا و توسط

چه کسی جمع­آوری شده می باشد. مستندات ایستگاه­ها اطلاعاتی را در مورد داده­ها دارند که آن را فراداده[1] (داده ها در مورد داده­ها ) ایستگاه می­نا­مند. فراداده بایستی مشخص نماید که داده­ها چگونه، کجا، چه وقت و توسط چه کسی جمع آوری شده می باشد. یک فراداده کامل بایستی همه تغییرات ایستگاه از بدو تاسیس تا به حال را داشته با­گردید. اطلاعات تکمیلی در خصوص مشاهدات نظیر نوع تجهیزات در تفسیر مقادیر مشاهدات مفید می باشد. در بعضی مواقع زمانی که تجهیزات تغییر می­نماید جهش در داده­ها نظاره می­گردد (آگیولر و همکاران[2] 2003 ). چنین جهش­هایی در داده ها نمونه­ای از ناهمگنی[3] می باشد و بایستی برای از بین بردن اثرات نا­همگنی، داده­ها تعدیل[4] گردند. اگر یک سری زمانی اقلیمی همگن باشد تمامی تغییرات و تغییرپذیری آن در نتیجه رفتار جو می باشد. فراداده خوب محققان را از نتیجه تحلیل داده­ها مطمئن می­سازد. برای مثال آگاهی از زمان و تغییر ادوات به حذف اثرات عوامل غیر آب­و­هوایی کمک می­نماید. داده­های طولانی مدت همگن[5] و با کیفیت در ارزیابی­های اقلیمی مورد نیاز می­باشد. فراداده ایستگاه تأثیر اساسی در تهیه این داده­ها دارد و باعث می­گردد از نتایج حاصل از تحلیل­ها مطمئن­تر گردید. و پس تغییرات باقی مانده در سری­های زمانی را به تغییرات[6] و تغییرپذیری[7] اقلیمی نسبت داد ( نساجی زواره 1393 ).

2 1 2 همگنی داده­ها:

داده­های اقلیمی اطلاعات زیادی را در مورد محیط جو دارند. این داده­ها مبنا برای ا­کثر فعالیت­های بشر قرار می گیرند. برای موضوعات فوق و تحلیل­های اقلیمی طولانی مدت و بخصوص مطالعه­های مربوط به تغییر اقلیم و تغییرپذیری اقلیم، داده­های اقلیمی بایستی همگن باشند (پیترسون و همکاران 1998 ).

سری زمانی اقلیمی در صورتی همگن می باشد که تغییرات آن تنها به دلیل تغییرات آب­و­هوایی ایجاد شده باشد (کنرد و پلک[8] 1950 ). اغلب سری­های زمانی اقلیمی طولانی مدت به وسیله عوامل غیر اقلیمی تحت تاثیر قرار می­گیرند. پس چنین داده­هایی نمی­توانند تغییرات اقلیمی واقعی در طول زمان را نشان دهند. عوامل مختلفی در ناهمگنی داده­های اقلیمی تاثیرگذار هستند. این عوامل عبارتند از: تغییر در تجهیزات هواشناسی، عملیات دیده­با­نی، محل ایستگاه، فرمول­های محاسبه میانگین و محیط اطراف ایستگاه می­باشد (کارل[9]و ویلیامز[10] 1987 ، گاتمن[11] 1998 ، آگیولر و همکاران[12] 2003 ، پیترسون و همکاران 1998 ، و رحیم زاده 1390 ). تعدادی از تغییرات فوق باعث جهش در سری داده­ها و گرو­هی دیگر باعث انحراف تدریجی در سری داده­ها می­شوند. در هر صورت ناهمگنی به هر دلیل که در سری داده­های اقلیمی صورت پذیرفته باشد می­تواند به نتایج نادرست در مطالعات اقلیمی منجر گردد. پس تشخیص و تعدیل ناهمگنی داده­ها و تبدیل آن­ها به داده­های همگن از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. روش­های مختلفی برای تشخیص ناهمگنی داده­ها هست که شامل روش­های مستقیم و غیر­مستقیم می­باشد. در روش­های مستقیم از فراداده ایستگاه و مقایسه اطلاعات به­دست آمده از ادوات هواشناسی در کنار همدیگر بهره گیری می­گردد. روش­های غیرمستقیم شامل روش­های آماری برای تشخیص ناهمگنی داده­ها می­باشد. با در نظر داشتن این که اغلب ایستگاه­های هواشناسی و اقلیم­شناسی فاقد فراداده می­باشند، بهره گیری از روش­های غیرمستقیم در تحقیقات مربوط به همگنی مرسوم می­باشد (پیترسون و همکاران 1998،آگیولر و همکاران 2003 ).

[1] – Metadata

[2]– Aguilar et al

[3] – Inhomogeneity

[4] – Adjust

[5] – Homogeneous

[6] – Change

[7] – Variability

8 – Peterson et al

[8]–  Conrad  and Pollak

[9] – Karl

[10] – Williams

[11] – Guttman

[12] – Aguilar et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه