عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

عساکره (1389)، در پژوهشی تواتر و تداوم یخبندان­های زودرس و دیررس شهر زنجان بر اساس قوانین احتمالی به صورت فرایندهای تصادفی و با بهره گیری از تکنیک زنجیره مارکوف تجزیه و تحلیل نمود. در این پژوهش از آمار میانگین دمای حداقل روزانه ماه­های مهر و فروردین مربوط به 44 سال (1383- 1339)  ایستگاه شهر زنجان بهره گرفته گردید. ماتریس احتمال تغییر وضعیت دمای یخبندان و بدون یخبندان بر اساس روش درست نمایی بیشینه محاسبه و احتمال پایای هر یک از دو حالت یخبندان و فاقد یخبندان روزانه برای تمامی روزهای دو ماه فروردین و مهر برآورد شده می باشد. علاوه بر آن احتمال وقوع یخبندان­ها در تداوم­های 2 تا 5 روزه و نیز احتمال وقوع یخبندان با شدت­های مختلف برای همه روزهای ماه فروردین و مهر محاسبه شده و به صورت ترسیمی ارائه شده می باشد. این پژوهش اثبات نمود که تداوم­های مختلف یخبندان در فروردین­ماه بیش از مهر­ماه بوده و به نظر می­رسد که اتحاد اقدامات پیشگیرانه و مدیریت یخبندان با احتمال خطر بیشتر در فروردین­ماه بیش از مهرماه می باشد.

ویسی­پور و همکاران (1389)، در تحلیل پیش­بینی طریقه بارش و دما با بهره گیری از مدل­های سری زمانی ARIMA  شهرستان کرمانشاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. هدف اصلی این پژوهش پیش­بینی دما و بارش در سال­های آینده جهت مدیریت منابع آبی بوده می باشد. در این پژوهش مدل  ARIMAدر نرم افزار NCSS و MINITAB برای دوره­ی آماری 2006- 1950 در ایستگاه مذکور برازش شده و با مقایسه مقادیر بارش روزانه، ماهانه و سالانه با مقادیر واقعی متناظر نتیجه حاصل شده­اند. برای پیش بینی بارش فقط در مقیاس 10 روزه، بهره گیری از باران­های 10 روزه در مقیاس ماهانه و سالانه بهره گیری از کل داده­های ماهانه از دقت بیشتری برخوردار بوده می باشد. در نهایت پس از مطالعه داده­های روزانه، ماهانه و فصلی مشخص گردید که دمای حداکثر در سال­های آینده در حال افزایش بوده و بارش طریقه کاهشی خواهد داشت .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟

2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه