عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

حسن و همکاران[1] (2012 ) پژوهشی را تحت عنوان تغییر آب­و­هوا و طریقه بارش در بخش جنوب­شرقی ساحل بنگلادش و در طول دوره آماری 2011 – 1949 انجام دادند، در این پژوهش با بهره گیری از روش من _ کندال به مطالعه تغییرات زمانی بارش در سواحل جنوب شرقی بنگلادش پرداختند. از این برآرورد چنین نتیجه گردید که بعد از سال 1990 به بعد میانگین بارش سالانه به گونه قابل ملاحظه­ای در جنوب­شرق بنگلادش نسبت به دوره بین 1999- 1989 افزایش یافته می باشد، نرخ افزایش 10% و 463 میلی­متر در سال برآورد گردید، اما این افزایش بارندگی در میان چهار فصل به­ گونه برابر توزیع نشده می باشد. تجزیه و تحلیل روندها نشان داد که افزایش بارندگی قبل از باران­های موسمی 3 میلی­متر در سال می باشد. تجزیه و تحلیل طریقه بارندگی در دو دهه گذشته (2011 – 1990 ) نشان داد که کمی طریقه متفاوت بوده می باشد. این نشان­دهنده افزایش طریقه بارش در فصل باران­های موسمی و کاهش طریقه بارش درپیش از باران­های موسمی می باشد. این طریقه از نظر آماری معنی­دار نبوده، اما آزمون سن نشان می­دهد بارش باران در طول باران­های موسمی 10% افزایش داشته می باشد.

لیمجیراکان[2] و لیمساکل[3] (2012)، طریقه نظاره شده درجه حرارت و بالاترین دما در تایلند را از سال 2009 – 1970 مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش طریقه روزانه حداقل، متوسط و حداکثر درجه حرارت از سه ایستگاه هواشناسی در سرتاسر تایلند مورد مطالعه قرار گرفته­اند. در مجموع 122 ایستگاه آب­و­هوا مجهز به ابزار هواشناسی استاندارد بهره گیری شده می باشد. طول دوره آماری 40 ساله انتخاب شده در این پژوهش با بهره گیری از روش من ­_کندال و سری­های زمانی دوره آماری 40 ساله به دو دوره 20 ساله جدا از هم تقسیم شدند. سپس برای توزیع ریاضی برای هر یک از شاخص­های انتخاب شده تولید گردید. با مطالعه دما و بارش در مقیاس سالانه و فصلی با در نظر داشتن چرخه سالانه دما و بارش تایلند به یک فصل بارانی از مه _ اکتبر و یک فصل خشک از نوامبر تا آوریل تقسیم شده می باشد. نتایج نشان داد که تایلند در چهار دهه گذشته طریقه رو به افزایش داشته می باشد. متغیرهای دما نشان­دهنده­ی طریقه مثبت فضایی منسجم و گسترده بوده و بسیاری از ایستگاه­ها طریقه مثبت معنی­دار را نشان دادند. طریقه متغیرها در سطح سالانه نیز نشان داد که بیشتر ایستگاه­ها طریقه معنی­دار رو به رشد افزایشی داشته­اند، گرمایش در هر دو فصل نظاره شده، اما طریقه گرم شدن در طول یک فصل خشک در مقایسه با فصل مرطوب قوی­تر بوده می باشد. نتایج حاصل از مطالعه طریقه در  17 شاخص درجه حرارت در تایلند برای دوره 2009 – 1970 نشان­دهنده طریقه رو به بالا قابل توجهی در تعداد سالانه شب و روز­های گرم پیدا شده و طریقه رو به پایین قابل توجهی در تعداد روزها و شب های سرد نظاره شده می باشد. با در نظر داشتن مقایسه دو سری زمانی در دوره آماری 1970 – 1989 و 2009- 1990 یک تغییر سیستماتیک قابل توجه در توزیع دما نسبت به شرایط گرم­تر دیده شده می باشد.

[1] – Hassan et al

[2] – Limjirakan

[3] – Limsakul

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه