عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

سهین[1] و سیگزلو[2] (2010)، 6 متغییر هواشناسی شامل دمای حداکثر، دمای حداقل و متوسط، کل بارش، رطوبت نسبی و فشار محلی 232 ایستگاه هواشناسی برای دوره زمانی 29 ساله در کشور ترکیه را مورد مطالعه قرار دادند، و  از روش­های آزمون همگنی (SNHT) و درون­یابی مقادیر مفقود شده برای سری­های زمانی بهره گیری  کردند؛ و از آزمون دو متغیره تحلیل داده­ها بهره گیری گردید. طبق این آزمون 30 ایستگاه از 232 ایستگاه بارش ناهمگن بودند. اغلب ناهمگنی­های آماری مربوط به تغییرات طولانی مدت و طریقه معنی­داری داشتند.

های[3] و مک کاپ[4] (2010 )، اثرات هیدرولوژیک تغییر اقلیم در حوضه رودخانه یوکان را با بهره گیری از مدل ماهانه تعادل آب ( WB ) در حوضه رودخانه یوکان و برآورد میانگین ماهانه بارش و دما را در طول دوره آماری 30 ساله ( 2099 – 2005 ) به دست آوردند. روش رگرسیون ارتفاع بارش در دامنه­های مستقل را با بهره گیری از مدل (PRISM ) برآورد کردند. در این پژوهش 5 سناریوی گردش عمومی جو (GSM) شبیه سازی گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه رواناب سالانه حوضه رودخانه یوکان در قرن بیست و یکم در حال افزایش می باشد. افزایش درجه حرارت در مطالعه سری­های زمانی به ذوب بیشتر برف­ها انجامیده و همین امر باعث افزایش اندازه رواناب رودخانه یوکان شده می باشد .

مامارا و همکاران[5] (2012)، دمای متوسط ماهانه درکشور یونان را مورد مطالعه قرار دادند. برای این مقصود از دو روش همگنی  MASHو CLIMATOL در دوره آماری 35 تا 45 سال بهره گیری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که طریقه دمای متوسط سالانه و فصلی تغییرات معنی­داری را قبل و بعد از همگنی دارد و طریقه افزایش دمای متوسط نمایان­تر بوده می باشد .

دنبرگ[6] (2012) در مطالعه تغییرات دو سری زمانی دما و بارش در تورینگن آلمان و با بهره گیری از روش من  _ کندال به تجزیه و تحلیل دما و بارش پرداختند. در این پژوهش دوره­ی آماری 50 ساله در دو سری زمانی جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند. از مجموع 171 سری زمانی 18 درصد آن افزایش قابل توجهی نشان دادند و 10درصد آن افزایش معنی­داری را نشان می­دادند. پیش روی 15 درصد کل مجموع روندها 5 درصد کاهش داشته­اند، نتایج روی این دو دوره آماری 2005 – 1922 نشان داد که، اندازه رواناب این رودخانه در فصل تابستان افزایش داشته می باشد.

[1] – Sahin

[2] – Cigizoglu

[3] – Hai

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Mac Cap

[5] – Mamara et al

 

[6] – Denberg

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه