عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

تیبا[1] و فریدن رایچ[2] (2004)، در مطالعه سری­های زمانی داده­های ماهانه ساعتی آفتابی و تابش خورشیدی در اقلیم هوای حاره­ای برزیل و با بهره گیری از روش خود رگرسیون برای تابش خورشید و ترکیب آن با ضریب تغییر خود هم بسته می­باشد؛ که این ضریب در نواحی شمالی برزیل بین 47/0- 30/0 و در نواحی دیگر صفر می باشد.

گوساین و همکاران[3] (2006 )، در پژوهش خود ارزیابی اثرات تغییر آب­و­هوا در هیدرولوژی حوضه رودخانه هند دو رودخانه کریشنا و ماهانادی را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه اطلاعات آب­و­هوایی را با بهره گیری از سیستم HadRm2 استراج نمودند. برای ارزیابی وضعیت آب­و­خاک از روش SWAT  بهره گیری کردند. اطلاعات مربوط به 40 سال و 12 رودخانه در سطح کشور هند بوده می باشد. تغییرات آب­و­هوایی را با بهره گیری از مدل شبیه­سازی هیدرولوژیکی انجام داده­اند که در این روش با بهره گیری از سیستم GIS حوضه رودخانه اصلی را به چند زیر حوضه تقسیم می­کنند و اطلاعات روزانه بارش، دما، تابش خورشید، سرعت باد و رطوبت نسبی در تمام نقاط شبکه مورد بهره گیری قرار می­گیرد. نتایج حاصله از مطالعه در حوضه رودخانه کریشنا و ماهانادی یکی با شرایط خشکسالی شدید پیش­بینی شده و دیگری با شرایط سیل­خیزی مواجه خواهد گردید. رودخانه کریشنا طبق سناریوی (GHG ) به 21 زیر حوضه فرعی تقسیم و خشکسالی شدید برای آن تشخیص داده گردید. در این حوضه بارش سالانه به گونه متوسط، تبخیر و تعرق واقعی و عملکرد واقعی توسط SWAT شبیه­سازی شده می باشد. طبق برآورد سری­های زمانی این حوضه رودخانه با کاهش سطح بارش شدید روبرو خواهد گردید. طبق سناریو GHG کاهش بارش 20% ارزش فعلی می باشد. حوضه رودخانه ماهانادی نیز به 21 زیر حوضه تقسیم گردید و طبق مطالعه سری­های زمانی این رودخانه از سطح نسبتا بالاتری از بارش در آینده برخوردار بود در نتیجه همین برآورد بارش نیز افزایش تبخیر و تعرق پیش­بینی شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ژانگ و همکاران[4] (2007)، اثرات طریقه تغییرات زمانی و فضایی بارش رژیم جریان رودخانه یانگ تسه را در 147 ایستگاه در طی دوره آماری 2000- 1961با بهره گیری از روش من _ کندال و  رگرسیون خطی تحلیل کرده و دریافتند که طریقه بارش تابستانه افزایشی بوده و همبستگی معنی­داری بین اندازه دبی سیلاب با تغییرات الگوی زمانی و فضایی بارش وجود داشته می باشد.

[1] – Tiba

[2] – Frieden Reich

[3] – Gosain et al

 

[4] – Zhang et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه