عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

دارند و دولتیاری (1392)، با بکارگیری آزمون­های آماری جهت واکاوی نوسانات اقلیمی در ایستگاه همدید خرم­آباد طی دوره آماری 2012 – 1961، و با بهره گیری از داده­های روزانه  بارش، دمای کمینه (شبانه ) و دمای بیشینه (روزانه )، به تحلیل نوسانات اقلیمی در این ایستگاه با بهره گیری از آزمون­های انحرافات تجمعی و آزمون نسبت درست ورسلی، پرداختند و نمایه­های فرین را توسط روش ناپارامتریک من- کندال مورد ازمون قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد سری زمانی نمایه­های فرین دما اغلب در سال 1981-1980و نمایه­های فرین بارش اغلب در سال­های 1999- 1998دچار جهش معنی­داری شده­اند. اندازه رخداد نمایه­های فرین­های گرم رو به افزایش، و فرین­های سرد طریقه نزولی داشته­اند، بارش و روزهای مرطوب نیز طریقه رو به کاهش نشان دادند.

منتظری و مسعودیان (1392)، در مطالعه تقویم دمای روز هنگام ایران، به مطالعه زمان آغاز و پایان بخش گرم و سرد سال پرداختند. برای دستیابی به این هدف داده­های شبکه­ای دمای بیشینه­ی ایران با  تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر و بازه­ی زمانی روزانه از سال 1382- 1340 شامل 15705 روز از پایگاه داده­ها برداشت گردید. به کمک آرایه­های داده­های روز هنگام ایران به ابعاد 7187*15705 میانگین بلند مدت دما محاسبه و هموار سازی گردید. بر پایه میانگین بلند مدت دمای هر یک از نقاط کشور سال به دو بخش گرم و سرد تقسیم شده و نقشه­های تاریخ­های بالاترین و پایین­ترین دمای روزانه، تاریخ آغاز و پایان بخش گرم و میانگین دمای روزانه در بخش سرد و گرم محاسبه و ترسیم گردید. میانگین دمای روز هنگام ایران 2/25 درجه سلسیوس از 28 فروردین تا 3 آبان گرم بوده و از 4 آبان تا 27 فروردین سال بعد در دوره سرد به سر می­برد. با این حال فصل گرم در همه جای ایران همزمان آغاز نمی­گردد. در بخش­های شرقی و جنوب شرقی فصل گرم زودتر آغاز می­گردد و اوج سرما تقریبا در سراسر  ایران همزمان پیش می­آید. اختلاف زمانی اوج سرمای نقاط مختلف کشور حدود 15روز می باشد، یعنی از 22 دی در پاره­های جنوب­شرقی تا 7 بهمن در پاره­های شمال­غربی، در بخش­های جنوب و جنوب­شرقی کشور که دما مدت نسبتا درازی در اوج می­ماند. نوسان­های اندک دما آرایشی چند نمایی به آهنگ دما بخشیده می باشد. در بعضی نقاط این ویژگی چنان برجسته می باشد که آهنگ دما عملا دو و گاهی سه اوجی می باشد.

یغمایی و همکاران (1392)، با برازش مدل­های آماری به تحلیل داده­های حداکثر و حداقل درجه حرارت شهرستان گرگان بر اساس اطلاعات مربوط به 20 سال گذشته پرداخته­اند؛ و پس از حذف فصلی و تغییرات نامنظم از سری نظاره ها یک مدل آماری ARIMA تعیین گردیده می باشد. در جهت شناسایی بهتر مدل تعیین شده باقی مانده­ها و خطاها مورد مطالعه قرار گرفت و ضرایب مدل برآورد شده­اند. سرانجام با بهره گیری از مدل به­دست آمده مقادیر آتی حداکثر و حداقل درجه حرارت شهرستان گرگان تا سال 1393 پیش­بینی گردید و نظاره گردیده می باشد که حداکثر و حداقل درجه حرارت در سال­های آینده طریقه افزایشی خواهند داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه