عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

قویدل رحیمی (1391 )، در پژوهشی با عنوان تحلیل نوسانات و پیش­بینی سری زمانی دماهای فرین تهران، داده های بیشینه سالانه دمای روزانه، ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران طی بازه آماری 2010 – 1951 به  مدت 60 سال مورد تحلیل قرار داده می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل رگرسیون و آماره من – کندال برای آزمون معناداری روندهای تغییرات سری­های دمایی بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن متوسط دماهای فرین بیشینه بلند مدت و مقایسه آن با متوسط 6 دهه موجود در سری آماری معلوم گردید که دمای 3 دهه 50 ، 80 ، 90 پایین­تر از بلند مدت 60 ساله بوده، و در عوض دمای 3 دهه 60 و 70 و دهه اول قرن 21 بالاتر از حد متوسط بلند مدت قرار داشته­اند. در این ارتباط دهه 80 سردترین دهه و دهه اول قرن 21 با در نظر داشتن کمینه و دامنه بالاتر از دهه­های 60 و 70 گرم­ترین دهه های ایستگاه مهرآباد تهران هستند. نتایج کلی این پژوهش نشانگر وجود 2018 نوسانات فصلی در سری دماهای فرین حداکثر تهران می باشد که طریقه این نوسانات معنادار نیستند. طریقه تغییرات دماهای فرین حداکثر تهران مثبت بوده که این امر به معنای افزایش شدت گرمای تابستان می­باشد. نتایج حاصل از پیش­بینی دماهای فرین بیشینه تهران نشان می­دهد که دمای فرین حداکثر تهران در سال­های آتی به بیش از 25 تا 43 درجه سانتی گراد صعود خواهد نمود. نتایج نکویی برازش مدل نشان داد که مدل هالت وینترز مدل خوبی برای پیش­بینی آتی دماهای فرین حداکثر تهران می باشد.

عساکره (1391 )، در تحلیل تغییرات مولفه­های مبنای نمایه­ی فرین بارش شهر زنجان، بیشینه نمایه­های فرین بارش ایستگاه زنجان طی دوره آماری 2006 – 1961 به مدت 46 سال را از لحاظ تغییرات کوتاه و بلند مدت در معرض توجه قرار گرفته داده می باشد. در این راستا از سه تکنیک تحلیل مولفه­های اصلی به مقصود کاهش حجم داده­ها، تحلیل طریقه به روش ناپارامتری با هدف ردیابی تغییرات بلند مدت و نیز تحلیل طیفی به مقصود ردیابی چرخه­های نهان و عیان در نمایه­های فرین بهره گیری شده می باشد، در این پژوهش از 26 نمایه فرین بارش زنجان بهره گیری شده می باشد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل مولفه­های اصلی، 6 مولفه از 26 نمایه حدود 4/86 درصد از تغییرات را نشان می­دهد. این 6 مولفه از لحاظ وجود طریقه، جهش و چرخه آزمون شده­اند. از سال 1982 به بعد مولفه اول با تغییر سطح معنی­دار بر کاهش بارش­های حاصل از صدک اول دلالت دارند.  مولفه دوم به عنوان نمایه فراوانی و تداوم بارش­های بزرگ حاوی طریقه کاهشی معنی­داری بوده می باشد، بقیه­ی مولفه­ها فاقد طریقه و جهش بوده­اند. تحلیل طیفی مولفه­ها­ی اصلی فرین بارش نیز نشان داده که مولفه دوم علاوه بر طریقه بلند مدت، حاوی چرخه­های حدودآ 3 ساله بوده می باشد. مولفه چهارم به عنوان نماینده بارش­های ابرسنگین با چرخه­های تقریبی چهارساله و مولفه پنجم که نماینده اندازه، فراوانی و تداوم بارش های کم مقدار بوده، حاوی چرخه­های 3 – 2 ساله بوده­اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟

2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه