عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

جهانبخش اصل و همکاران (1391)، در مطالعه طریقه تغییر اقلیم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بهره گیری از تحلیل های آماری چند متغیره و مدل­های پیش­بینی باکس جنکینز و  ARIMA، به مقصود مطالعه طریقه بارش دمای حداکثر، دمای حداقل و میانگین دمای سالانه در دوره­ی آماری 2005-1951 به این نتیجه رسیدند که در ایستگاه تبریز بارش سالانه طریقه کاهشی و دمای حداکثر دمای حداقل و دمای میانگین سالانه طریقه افزایشی و در ایستگاه ارومیه  بارش سالانه و  دمای حداکثر، دمای حداقل و میانگین دمای سالانه طریقه کاهشی را نشان داده­اند.

خورشیددوست و همکاران (1391)، در بازسازی سری­های زمانی دمای حداکثر و حداقل روزانه در طول دوره آماری 11 ساله و با بهره گیری از روش­های نزدیک­ترین همسایه و شبکه عصبی مصنوعی 5 ایستگاه هواشناسی واقع در غرب تهران را مورد مطالعه قرار دادند. در روش نزدیک­ترین همسایه از ارتباط بین دمای حداکثر و حداقل روزانه با نزدیک ترین ایستگاه بهره گیری شده و در روش شبکه عصبی مصنوعی با بهره گیری از شبکه ایستگاه­های هواشناسی دمای حداکثر و حداقل روزانه بازسازی گردیده می باشد. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داده که برای ایستگاه­های مورد مطالعه روش شبکه عصبی متوسط خطای مطلق کمتری را نسبت به روش نزدیک­ترین همسایه داشته می باشد. در روش نزدیک­ترین همسایه با افزایش فاصله ایستگاه­ها خطای برآورد افزایش می­یابد. همچنین دقت دو روش در تخمین دمای حداکثر روزانه بیشتر از دمای حداقل روزانه بوده می باشد. نتایج نهایی این پژوهش نشان داده می باشد که به ترتیب ایستگاه­های ژئوفیزیک، تهران، چیتگر، اقدسیه و کرج دارای کم­ترین مقدار خطا بوده­اند.

رحیمی (1391 )، در مطالعه مدل­های زمانی و پیش­بینی دما­های فرین پایین تهران، به مطالعه داده­های دمای حداقل مطلق سالانه و دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران طی دوره آماری 2010- 1951 پرداخته می باشد. در این مطالعه از روش­های رگرسیون (لگاریتمی و پلی نومیال) و آماره من – کندال برای آزمون معنی­داری طریقه­های تغییرات سری­ها بهره گیری شده می باشد. نتایج کلی این پژوهش مبین معنی­داری در طریقه بلند مدت دما­های فرین حداقل تهران می باشد. دماهای فرین حداقل تهران از سال 1970 به بعد تحت تاثیر پدیده آغاز سرد قرار گرفته و دچار تحول شده و تغییر افزایشی را طی می­کند. نتیجه عیان سازی طریقه تغییرات دماهای فرین حداقل تهران مثبت بوده که این امر به معنی کاهش شدت سرمای زمستان و معتدل­­­تر شدن آن می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه