شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

پژوهش­های انجام شده در جهان به­­گونه عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما می باشد. امروزه طریقه دماهای فرین از    مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی می باشد که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل طریقه سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­گردد. در این پژوهش به مقصود شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات ایستگاه سینوپتیک خرم­آباد در دوره آماری 2013 – 1984 بهره گیری گردید. هدف از این مطالعه در آغاز آشکارسازی طریقه دمای حداقل به صورت ماهانه بود. از طرف دیگر برای تحلیل طریقه، سری­های زمانی فصلی انتخاب گردید. روش­های به کار رفته در این پژوهش برای تحلیل طریقه دمای حداقل بهره گیری از آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق بود. برای ترسیم نمودارهای تحلیل طریقه از آزمون آماری من – کندال در دو سطح 95 و 99 درصد بهره گیری گردید. برای پیش­بینی طریقه دما در سال­های آینده از دو روش آزمون هموار ساز هالت – وینترز و ARIMA بهره گیری گردید. نتایج به­دست آمده از روش­های آماری بهره گیری شده در این پژوهش نشان داد که سری­های دما فاقد ناهمگنی معنی­دار بودند و فراداده ایستگاه همگنی این سری­ها را تایید نمود. بیشترین و کم­ترین معنی­داری طریقه دمای حداقل به ترتیب در فصل بهار و پاییز رخ داده می باشد. آماره T من – کندال برای دوره زمانی مورد مطالعه افزایش معنی­دار دمای حداقل را بیشتر ماه­ها نشان داد. نتایج حاصل از پیش­بینی دما با دو روش هالت – وینترز و  ARIMA نشان می­دهد که دمای حداقل در سال­های آینده افزایش خواهد پیدا نمود اما طریقه دما در فصل پاییز دارای معنی­داری کمتری نسبت به دیگر فصول می­باشد. بر همین اساس نتایج مطالعه طریقه شدت یخبندان در فصل زمستان در طول دوره آماری مورد مطالعه نشان داد که از شدت یخبندان کاسته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه