عنوان کامل پایان نامه :

 عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

شیراوند و همکاران (1389)، با مطالعه طریقه دما و بارش ایستگاه­های سینوپتیک استان لرستان طی دهه­های آتی با بهره گیری از روش خروجی­های مدل گردش عمومی جو (ECHO-G) ، برای دوره زمانی 2039-2010 و با بهره گیری از مدل ریز مقیاس ( LARS – WG ) این منطقه را ارزیابی کردند. نتایج نشان­دهنده طریقه کاهش اندازه بارندگی و افزایش دماهای ایستگا­ه­های مورد مطالعه در این استان بود می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شفیع زاده و همکاران (1389 )، با مطالعه طریقه خشکسالی و تغییرات آن در خرم­آباد طی دوره آماری 39 ساله با بهره گیری از 6 نمایه خشکسالی و آزمون ناپارامتری من _ کندال، آغاز با بهره گیری از 6 نمایه خشکسالی شامل نمایه های درصدی از نرمال، دهک­ها، بارش استاندارد، Z – SCORE  و نمایه جدید خشکسالی (RDI ) ،خشک­ترین و مرطوب­ترین سال­ها در دوره آماری مورد نظر را مشخص کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که از بین نمایه های مورد بهره گیری نمایه  RDI در مقایسه  با نمایه­های دیگر از کارایی بیشتری برخوردار بوده می باشد.

اسماعیلی و همکاران (1389)، در ارزیابی تغییرات طول دوره رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی به عنوان شاخصه تغییر اقلیم در سه ایستگاه خراسان رضوی در طول دوره آماری 1384-  1355 به عنوان دوره بازگشت و دوره آماری 1418 – 1385 به عنوان دوره برآورد شده با بهره گیری از مدل G- GCMECHO تغییرات پارامتر اقلیمی یخبندان را مورد مطالعه قرار دادند. با بهره گیری از داده­های آماری ذکر گردیده برای هر ایستگاه بانک داده­های روزانه شامل دمای کمینه و بیشینه تشکیل گردید. سپس داده­های مورد نظر در سال­های مختلف بر حسب طول دوره رشد یخبندان در دوره آماری گذشته و آینده استخراج و رتبه­بندی گردید. با مطالعه طول دوره رشد و طول دوره یخبندان و مقایسه آن­ها در دوره دیده بانی شده و مقایسه نتایج بین دو دوره گذشته و آینده، حاکی از افزایش طول دوره رشد و کاهش عمده طول دوره یخبندان می باشد. بر اساس خروجی­های مدل به­کار گرفته شده در بین ایستگاه­های مورد مطالعه مشهد 15 روز و سبزوار 22 روز افزایش، و ایستگاه تربت حیدریه 3روز کاهش طول دوره رشد در میانگین 30 سال آینده خواهند داشت. مقایسه آماری طول دوره یخبندان حاکی از کاهش جدی طول دوره یخبندان در هر سه ایستگاه مشهد به اندازه 16 روز، تربت حیدریه 16 روز و سبزوار 15 روز بوده می باشد. نتایج آزمون فرضیات مطرح شده در این پژوهش فقدان همبستگی بین طول دوره رشد و طول دوره یخبندان در دوره دیدبانی شده و آینده را که به وسیله ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن در سطح معنی­دار 5 درصد صورت گرفته می باشد به اثبات می­رساند و تغییرات شاخص­ها در دوره اقلیمی آینده مستقل از دوره گذشته اقدام خواهند نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه