عیان سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منتظری (1388)، در پژوهش خود تحت عنوان تحلیل زمانی _ مکانی بارش­های فرین، داده­های بارش ماهانه  ایستگاه­های هواسنجی ایران از بدو تاسیس تا سال 2005 را برای تحلیل انتخاب نمود. با بهره گیری از این پایگاه داده، نقشه­های رقومی بارش سالانه و بارش فرین روزانه با تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر محاسبه گردید. ایران با بهره گیری از روش تحلیل خوشه­ای به چهار قلمرو از لحاظ نسبت بارش فرین روزانه به بارش سالانه تفکیک گردید. در قلمرو سوم و چهارم که به ترتیب بین 100 تا 60 درصد و 100 تا 170 درصد بارش سالانه در شبانه روز می­تواند رخ دهد، این دو  قلمرو  نیمه جنوبی کشور را در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان در بر می­گیرد. امکان وقوع بارش­های فرین روزانه در سراسر ایران به غیر از سواحل دریای خزر در چهار ماه دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس هست و بارش­های فرین روزانه سواحل خزر در ماه­های اوت، سپتامبر و اکتبر رخ داده می باشد. به علت ضعف فعالیت سامانه­های غربی، زمینه وقوع  بارش­های فرین روزانه در نیمه جنوبی کشور در بازه زمانی آوریل تا نوامبر فراهم نبوده می باشد.

خسروی و میر­دیلمی (1388 )، تغییر بعضی عناصر اقلیمی در استان گلستان با بهره گیری از روش من _ کندال و داده های مربوط به 5 پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش سه ایستگاه سینوپتیک گرگان، گنبد و مراوه تپه در یک دوره آماری 45 ساله ( 2005- 1961 ) را مورد مطالعه قرار دادند. سپس کلیه این داده­ها در یک پایگاه اطلاعاتی شامل 15 ماتریس وارد محیط نرم افزار (اکسل ) شدند. با بهره گیری از آزمون من _ کندال طریقه تغییرات آن­ها مورد مطالعه قرار گرفت، و نتایج تحقیقات نشان داد که تغییرات دمای میانگین در هر سه ایستگاه مشابه با طریقه تغییرات دمای حداقل و تا حدی دمای حداکثر بوده می باشد. همچنین رطوبت نسبی در ایستگاه گرگان بالاترین طریقه معناداری را داشته می باشد که این خود به علت نزدیکی ایستگاه به منبع رطوبت دریای خزر می باشد، اما در دو ایستگاه دیگر طریقه تغییرات رطوبت نسبی بیشتر تابع کاهش دما در فصول مختلف سال بوده می باشد که با افزایش و کاهش در اندازه دما، طریقه رطوبت نسبی کاهش یا افزایش می­یابد. در مورد پارامتر بارش نیز فراوانی روندهای معنی­دار در ایستگاه­های مورد مطالعه دیده شده می باشد. اما روندهای مثبت و منفی در ایستگاه­های گنبد و مراوه تپه بیشتر از ایستگاه گرگان بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا دما­­های حداقل طی دوره آماری در منطقه مورد مطالعه کاهش یافته می باشد؟
2- آیا شدت یخبندان در طول دوره آماری طریقه کاهشی داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه