پایان نامه ارشد

تحقیق پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل) قسمتی از متن پایان نامه : ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه Read more…

By 92, ago